Natura-bedömning

Landskapsförbunden i Södra Österbotten och Österbotten har gjort en Natura-bedömning i enlighet med 65 § (35 § fr.o.m. 1.6.2023) i naturvårdslagen av de konsekvenser som de föreslagna vindkraftsområdena i landskapsplanerna har för Natura 2000-områden. Natura-bedömningen utgör en central bakgrundsutredning för vindkraftstemat i de landskapsplaner (Södra Österbottens landskapsplan 2050 och Österbottens landskapsplan 2050) som är under arbete.

Natura-bedömningen är gjord för följande områden som hör till nätverket Natura 2000:

Landskap: Österbotten:Områdena har valts till Naturanätverket på basen av EU:s naturdirektiv, antingen art- och habitatdirektivet (Special Areas of Conservation, SAC) och/eller fågeldirektivet (Special Protection Areas, SPA).

 

Landskap: Södra Österbotten

Områdena har valts till nätverket Natura på basen av EU:s naturdirektiv, antingen art- och habitatdirektivet (Special Areas of Conservation, SAC) och/eller fågeldirektivet (Special Protection Areas, SPA).

 

Innehavare av fastigheter i områden som ingår i nätverket Natura 2000 och omfattats av Natura-bedömningen gavs tillfälle att ge utlåtande om bedömningen 16.5-23.11.2023. En offentlig version av Natura-bedömningen fanns tillgänglig på landskapsförbundens webbplatser samt i förbundens byråer. En sekretessbelagd version av bedömningen lämnades på begäran ut till myndigheter.

Utlåtanden lämnades in av NTM-centralerna i Södra Österbotten (två utlåtanden: Österbottens och Södra Österbottens landskap), Birkaland och Mellersta Finland samt av Forststyrelsen och två privata markägare.

I denna sammanställning av utlåtandena ingår utlåtandena från Södra Österbottens och Birkalands NTM-centraler samt den offentliga delen av Forsstyrelsens utlåtande. Mellersta-Finlands NTM-centrals utlåtande är i sin helhet sekretessbelagd medan delar av Forstyrelsens utlåtande är det.  Utlåtandena givna av två privatpersoner publiceras inte men behandlas som en del av höranderesponsen. Utlåtandena finns enbart på finska.

Rapporten om Natura-bedömningen hittas här:

För Naturabedömningen gjord kollisionsmodell: Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen Natura-arviointia varten tehtävä lintujen törmäys- ja populaatiomallinnus päämuuttoreittien osalta (pdf)Sammanfattning och slutledning finns på svenska.