Botnia-Atlantica 2014–2020

Nationell medfinansiering för Botnia-Atlanticaprojekt

Österbottens förbund har möjlighet att bevilja statlig medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet. Den statliga medfinansieringen söks med en blankett som riktas till Österbottens förbund, på svenska eller finska.

Innan du lämnar in din projektansökan

Ta gärna kontakt redan i idéstadiet med oss på Österbottens förbund så vi kan ge vägledning kring ansökan eftersom finansieringsmöjligheterna är begränsade nu när programperioden 2014–2020 närmar sig sitt slut. Ni kan presentera er projektidé genom att fylla i detta projektidépapper. Observera att projektidéblanketten inte är en officiell ansökan.

Ansökan görs av Botnia-Atlanticaprojektets samordnande stödmottagare i Finland eller i Sverige. Som underlag för ansökan till Österbottens förbund använder ni den projektansökan – med tillhörande totalbudget och finansieringsplan – som utformats för finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet och utarbetats i tjänsten Min ansökan.

Urvalskriterier

Ansökningarna bedöms utifrån en kvalitativ bedömning på basis av tre kriterier och en prövning mot programmets urvalskriterier.  

Kvaliteten i en projektansökan bedöms på en skala från 1 till 5 på basis av följande kriterier:

1. Hur projektet bidrar till att uppfylla det specifika målet

2. Kvaliteten i projektets resultat och

3. Partnerskapets kvalitet 

För att beviljas ska ett projekt ha fått minst 3 poäng på vardera av kriterierna. 

Därefter evalueras projekten på basis av urvalskriterierna: Gränsöverskridande mervärde, Gemensamt ansvar för projektet,(partnerskap), Bestående resultat, Resultatorientering, EU:s strategi för Östersjöregionen, Resultat som kan spridas i en vidare kontext, Näringslivets medverkan i projektgenomförande, Horisontella kriterier som verktyg för tillväxt.

Mera information finns på Botnia-Atlanticas webbplats. 

Annan offentlig finansiering

Den statliga medfinansieringen bildar en del av den totala offentliga medfinansiering som behövs från Finland för Botnia-Atlanticaprojektets finansiering. Projektet behöver också annan offentlig finansiering från Finland (kan vara kommunal, yrkeshögskola, universitet eller en annan offentlig sammanslutning).

Beredningen av ansökan sker på Österbottens förbund efter att den behandlats av en s.k. koordineringsgrupp. Gruppen består av representanter från Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Vi strävar efter att vårt beslut om eventuell medfinansiering tidsmässigt ska gå hand i hand med behandlingen av din projektansökan inom Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet

Anvisningar för infyllande av Botnia-Atlantica-blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering

Projektidéblankett


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

Karta där Botnia-Atlantica-området är markerat. Kartta, jossa Botnia-Atlantica-alue on merkitty.

Ta kontakt med oss på Österbottens förbund