Interreg Botnia-Atlantica 2014–2020

Nationell medfinansiering för Botnia-Atlanticaprojekt

Alla medel inom Botnia-Atlantica programmet är uppbundna och det är inte längre möjligt att söka projektmedel för nya projekt. Österbottens förbund har därmed inte möjlighet att bevilja statlig medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om utbetalning av finländsk medfinansiering för pågående projekt görs med denna blankett

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet

Anvisningar för infyllande av Botnia-Atlantica-blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering

Projektidéblankett


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

Karta där Botnia-Atlantica-området är markerat. Kartta, jossa Botnia-Atlantica-alue on merkitty.

Ta kontakt med oss på Österbottens förbund

Karl-Gustav Byskata
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi