Botnia-Atlantica 2014–2020

Nationell medfinansiering för Botnia-Atlanticaprojekt

Alla medel inom Botnia-Atlantica programmet är uppbundna och det är inte längre möjligt att söka projektmedel för nya projekt. Österbottens förbund har därmed inte möjlighet att bevilja statlig medfinansiering till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet.

Ansökan om utbetalning av finländsk medfinansiering för pågående projekt görs med denna blankett

Gemensam resa för att fira resultaten av Botnia-Atlantica och skapa nya nätverk inför Interreg Aurora

Vi ordnar en gemensam resa för att fira resultaten av Interreg Botnia-Atlantica och delta i Interreg Aurora programmets nätverksträff i Skellefteå 6-8.6.2022

Tid: 6 juni eftermiddag workshop i Vasa och 7–8 juni 2022 Sara kulturhus Skellefteå, Sverige

I samband med detta vill Österbottens förbund tillsammans med Mellersta-Österbotten och Södra-Österbottens förbund, ge projektaktörerna (Mellersta-Österbotten, Södra-Österbotten och Österbotten) möjlighet att nätverka och informera varandra om sina projekt och projektresultat samt diskutera sina idéer inför framtiden. Österbottens förbund planerar därför den 6 juni en workshop i Vasa och resa med Wasaline samt busstransport till konferensen i Skellefteå 7 och 8 juni.

Österbottens förbunds resepaket 6-8.6.2022

I Österbottens förbunds paket ingår workshopen i Vasa och resa med Wasaline tur-retur, buss till och från Skellefteå (anmälan och eventuell konferensavgift ingår inte i paketet).

Anmälningstiden för resan till Skellefteå har gått ut. Om ni vill delta i Österbottens förbunds workshop 6.6 ta kontakt med oss på Österbottens förbund.

Ansökan om ändring

Om projektet helt eller delvis inte kan genomföras enligt projektbeslutet, om det sker förändringar i genomförandet, budgeten eller bland delgenonmförande ska det göras en ändringsansökan. Ta kontakt med Östebottens förbund för rådgivning. Ändringsansökan görs på blanketten "Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet" (nedan). Fyll i punkt 7, samt vid budgetändringar även punkt 8.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Medfinansieringsansökan Botnia-Atlanticaprogrammet

Anvisningar för infyllande av Botnia-Atlantica-blanketten för finansieringsansökan

Information till projekt

Utbetalningsansökan för finländsk statlig medfinansiering

Projektidéblankett


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande Interreg-programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete.

Österbottens förbund handlägger den statliga finländska medfinansieringen.

Botnia-Atlanticaprogrammet handhas av den förvaltande myndigheten som är placerad på Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå. Programsekretariatet, som bland annat ansvarar för handläggning av projektärenden, finns på den förvaltande myndigheten i Umeå. Sekretariatet har ett lokalkontor på Österbottens förbund i Vasa.

Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommune i Bodö.

Karta där Botnia-Atlantica-området är markerat. Kartta, jossa Botnia-Atlantica-alue on merkitty.

Ta kontakt med oss på Österbottens förbund