Programarbete

Grundtanken bakom programarbetet är att Österbottens utvecklingsmöjligheter ska kunna identifieras och samlas till en gemensam syn i det regionala programmet. På så sätt kan de aktörer och organ som deltar i arbetet styra utvecklingen och utvecklingsfinansieringen i den överenskomna riktningen.

Landskapsstrategin 

Landskapsstrategin är landskapets viktigaste planeringsdokument. I landskapsstrategin ingår två lagstadgade dokument: landskapsöversikten och landskapsprogrammet. Landskapsöversiktens tidsspann sträcker sig till 2050, och i den anges den eftersträvade utvecklingen i landskapet på lång sikt. Landskapsprogrammet omfattar åren 2022–2025, och där preciseras de långsiktiga målen och hur de ska uppnås.

Landskapsstrategin är förknippad med de flesta utvecklingsdokument på landskapsnivå. De långsiktiga målen i landskapsstrategin styr utarbetandet av landskapsplanen och andra strategier och program. Å andra sidan preciseras de i landskapsstrategin allmänt formulerade målen i ett flertal andra dokument. Utvecklingen av till exempel näringslivet och innovationssystemet beskrivs noggrannare i Strategi för innovation och tillväxt i Österbotten (smart specialisering) och trafiksystemet i Österbottens trafiksystemplan.

Österbottens landskapsstrategi 2022–2025

Österbottens landskapsstrategi 2022–2025 Sammanfattning

landskapsstrategi innehåller landskapsöversikten och landskapsprogrammet och styr landskapsplanen och kulturprogrammet

 

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering