Internationell verksamhet

Vår verksamhet har en stark internationell dimension. Internationella kontakter och samverkan över riksgränserna är en naturlig del av det dagliga arbetet både inom intressebevakningen och i projektförvaltningen. Förbundet satsar särskilt på att upprätthålla samarbetsrelationer med Norden, Östersjöregionen och Europeiska unionens medlemsstater och organ.

Förbundet är representerat i följande nordiska och europeiska intressebevaknings- och samarbetsorganisationer:

Förbundet för europeiska gränsregioner AEBR

Förbundet för europeiska gränsregioner AEBR  (The Association of European Border Regions AEBR) grundades 1971 för att öka och samordna samarbetet mellan gränsregionerna i Europa. För närvarande är 95 gränsregioner medlemmar i AEBR. Steven Frostdahl, förste vice ordförande i landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund, sitter med i styrkommittén för AEBR.

Samarbetsorganet för Östersjöregionen BSSSC

BSSSC (Baltic Sea States Sub-regional Co-operation) är ett politiskt nätverk som sammanför regionala myndigheter från Östersjöns tio strandstater. Dess främsta uppgift är att i nära samarbete med andra Östersjöorganisationer ge stöd åt Lissabonagendan för tillväxt och sysselsättning.

Konferensen för perifera och maritima regioner i Europa CPMR

Konferensen för perifera och maritima regioner i Europa CPMR (The Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe CPMR) är ett av de äldsta förbunden för regioner med gemensamma territoriella intressen i Europa. Organisationen grundades år 1973 då Storbritannien, Irland och Danmark anslöt sig till EU och har för närvarande över 150 medlemsregioner från totalt 24 länder, såväl EU-medlemsländer som icke-medlemsländer. Österbottens förbund har varit medlem i CPMR sedan 1995. Det huvudsakliga målet för CPMR är att främja en mer balanserad regional utveckling i Europa genom att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella samhörigheten. Landskapsstyrelsens andra vice ordförande Richard Sjölund representerar Österbottens förbund i CPMR.

Kvarkenrådet EGTS

Kvarkenrådet EGTS är ett gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan. Kvarkenrådet har blivit det första nordiska EGTS-området 1.1.2021. EGTS kan beskrivas som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. För Kvarkenrådet innebär detta bland annat nya möjligheter för att utveckla och stärka regionen genom gränsöverskridande samarbetsprojekt.

I Kvarkenrådets styrelse representeras Österbottens förbund av landskapsdirektör Mats Brandt och av ordförande Joakim Strand, landskapsstyrelsens ordförande, samt av Steven Frostdahl, landskapsstyrelsens 1 viceordförande, som ersättare.

Nätverket för smart specialisering S3

Nätverket för smart specialisering S3 fick sin första medlemsregion i Finland då Österbottens förbund anslöt sig i januari 2012. Numera har nätverket ca 130 medlemsregioner i hela Europa.

West Finland European Office

Landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta och Mellersta Finland har ett gemensamt kontor i Bryssel, West Finland European Office. Sedan år 2006 är Europakontoret etablerat som en fortlöpande verksamhet. Kontoret administreras av Österbottens förbund.

Delegationen för de österbottniska landskapen har sedan år 1994 samarbetat med den tyska delstaten Schleswig-Holstein.

Ta kontakt

Jerker Johnson
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi