Bidrag för anställning av regionkonstnär

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar 5 000 euro i bidrag till två sammanslutningar, som förbinder sig att med hjälp av bidraget anställa en professionell konstnär för att bedriva deltagande konstnärlig verksamhet på finska i flera kommuner i Österbotten.

Den verksamhet som bedrivs med hjälp av bidraget ska rikta sig antingen till

a) kommunerna Vasa, Laihela, Korsnäs, Korsholm och Vörå eller till
b) kommunerna Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby.

Understöd söks med den elektroniska blanketten. Ansökningstiden går ut 29.9.2023 kl. 15.00.

Bilagor till ansökan och  och redogörelser för hur medlen har använts skickas till

kirjaamo@obotnia.fi
Österbottens förbund, registratorskontoret
PB 174
65101 Vasa

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas av alla sammanslutningar som har rättslig handlingsförmåga och verkar i landskapet Österbotten. Bidraget är inte avsett för arbetsgrupper eller privatpersoner.

För vilket ändamål?

Bidraget är avsett för att anställa en professionell konstnär för konstnärligt arbete, som stödjer invånarnas delaktighet, sker på finska, utförs tillsammans med invånarna och även riktar sig till invånarna i landskapet. Den konstnärliga verksamheten kan utmynna i ett verk, ett evenemang eller ett fenomen som främjar delaktighet.

Bidragsbelopp

Ett anställningsbidrag är 5 000 euro. Den sökande sammanslutningen förbinder sig att betala ut minst 4 000 euro av bidragsbeloppet till konstnären som lön. Högst 1 000 euro av bidraget kan användas för material, hyror för utrustning eller resekostnader i konstnärens arbete. Den sökande sammanslutningen förutsätts stå för lokalkostnader och eventuella kostnader för marknadsföring och kommunikation samt material-, hyres- eller resekostnader över 1 000 euro i samband med konstnärens arbete. Bidraget får inte användas för investeringar, anskaffning av utrustning el. dyl.

Förutsättningar

Den sökande sammanslutningen ska lägga fram en arbetsplan och en tidsplan för hur konstnärens arbetsinsats är tänkt att användas för att stödja invånarnas delaktighet.

Den sökande och den konstnär som den sökande anställer förutsätts kunna arbeta på finska tillsammans med invånarna i landskapet.

Hur ansöka?

Ansökan görs på en blankett, till vilken det ska bifogas en arbetsplan och en kostnadskalkyl. Bilagorna returneras inte, men den sökande kan hämta dem från Österbottens förbund efter att besluten om bidrag är fattade.

Beslut om bidrag

Kulturnämnden vid Österbottens förbund fattar beslut om beviljande av bidrag utifrån ovan nämnda kriterier för ansökan. När nämnden fattar beslut följer den också Österbottens förbunds strategiska policyer och andra anvisningar och tar fasta på finskspråkigheten och bredden i kulturverksamheten. Nämnden bedömer även den sökande sammanslutningens förmåga och möjligheter att klara av de arbetsgivarskyldigheter som anställningen av en konstnär medför samt rapporteringen till nämnden.

Utbetalning av bidrag

Bidraget betalas till det bankkonto som den sökande har angett sedan bidragsbeslutet har vunnit laga kraft.

Redogörelse för använda medel

Den sammanslutning som fått bidrag ska före utgången av mars 2025 på en separat blankett lämna en redogörelse för den bedrivna konstnärliga verksamheten. Redogörelsen ska åtföljas av en dokumenterad beskrivning av hur den planerade konstnärliga verksamheten genomfördes och en självutvärdering av dess effekter.

Nämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka beviljat bidrag om den sökande har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller i sin arbetsplan, eller om en professionell konstnär inte har anställts för den konstnärliga verksamhet som anges i arbetsplanen.

Övriga villkor

I samband med den konstnärliga verksamheten ska det anges att Österbottens förbund har understött verksamheten. För detta ändamål kan Österbottens förbunds logotyp laddas ner här.

Den konstnärliga verksamheten ska genomföras före utgången av år 2024.

Dataskydd

Av de uppgifter som de sökande har uppgett på ansökningsblanketten bildas vid handläggningen ett personregister. Dataskyddsbeskrivningen över detta register finns här.

Blanketter

Ansökningsblankett
Rapporteringsblankett

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi