Havsplanering

Kungörelse: Hörande om utkast till havsplan

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre delar:

  1. Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund
  2. Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund
  3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med 67 c § i markanvändnings- och bygglagen begära utlåtanden om utkastet av de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgifter planen på ett väsentligt sätt berör samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Utkastet till havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns framlagt under perioden 18.5–17.6.2020 på www.merialuesuunnitelma.fi.

Synpunkterna gällande alla planeringsområden ska lämnas in under den tid som planen är framlagd  med responsblanketten på http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/sv/respons/.

För mer information kontakta:


Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Syftet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av naturresurserna och en god miljöstatus i den marina miljön. De åtta kustlandskapen i Finland ska tillsammans ha upprättat tre havsplaner före slutet av mars 2021.

Målet vid havsplaneringen är att samordna behoven inom de olika användningsområdena. I synnerhet granskas sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön. Dessutom fästs uppmärksamhet vid försvarets behov, havsområdets särdrag samt samspelet mellan land och hav.

Bakom denna länk fås aktuell information om havsplaneringen.

Presentation av planeringsområdet för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Havsplanering

Planerna utarbetas i brett samarbete med olika intressegrupper. Intresserade kan anmäla sig till samarbetsnätverket för havsplanering.

Dokument