Österbottens landskapsplan 2050

Österbottens landskapsplan 2040 godkändes av landskapsfullmäktige 15.6.2020 och trädde i kraft 11.9.2020. Österbottens förbund har gått in för en rullande planläggning och därför beslutade landskapsstyrelsen 28.9.2020 att påbörja uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050.

Österbottens landskapsplan 2050 är en strategisk plan, där nationella målsättningar kombineras med landskapets egna målsättningar. Planen utarbetas som en helhetslandskapsplan som täcker hela landskapet Österbotten och behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Enligt landskapsstyrelsens beslut är det energiförsörjning och stenmaterialförsörjning som i första hand bör uppdateras.

Landskapsplanens mål är att Österbotten år 2050 ska vara en ledande region för hållbar utveckling, med bra livsmiljö, invånarna i centrum och ett blomstrande näringsliv.

Målsättningen är att landskapsfullmäktige godkänner landskapsplanen i slutet av år 2024. Då Österbottens landskapsplan 2050 träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2040.

Österbottens landskapsstyrelse godkände utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 vid sitt möte 24.4.2023 och beslutade lägga fram planutkastet under tiden 27.4–31.5.2023. 

Österbottens förbund tackar för alla utlåtanden och åsikter. De samt bemötandena behandlades av landskapsstyrelsen 11.9.2023.

Landskapsförbunden i Södra Österbotten och Österbotten har uppgjort en Natura-bedömning i enlighet med 65 § (35 § fr.o.m. 1.6.2023) i naturvårdslagen av de konsekvenser som de föreslagna vindkraftsområdena i landskapsplanerna har för Natura 2000-områden. Innehavare av fastigheter i de berörda områdena i nätverket Natura 2000 kan ge utlåtande om Natura-bedömningen fram till 23.11.2023.

Mer information hittar du här.