Trafik

Österbottens förbund ansvarar för utarbetandet av trafiksystemplaner för Österbotten. Österbottens trafiksystemplan är en strategisk plan som spänner över ungefär 30 år. I planen definierar Österbottens förbund tillsammans med kommuner, trafikmyndigheter och andra viktiga samarbetspartner som jobbar med trafikfrågor utvecklingsbehoven för landskapets trafiksystem. Ett allmänt mål i trafiksystemplanen är att säkerställa en fungerande trafik även i framtiden. I trafiksystemplanen fokuserar man i stället för enskilda projekt på större helheter och bedömer inverkan på trafiken och trafikutvecklingen.

Motorvägen i Vasa

Riksväg 3 och riksväg 8, Vasa. Foto: Antti Kuusiniemi

 

Ett trafiksystem består av miljön där vi rör oss och olika trafikformer:

  • gång- och cykeltrafik
  • kollektivtrafik
  • personbilstrafik
  • godstrafik

I landskapsplanen sammanjämkas trafiklösningar med den övriga markanvändningens lösningar. Avsikten är att minska trafikens miljöpåverkan och upprätthålla regionens konkurrenskraft. Inom persontrafiken är målet att minska användingen av bil och påverka valet av färdmedel så att så många resor som möjligt kan göras antingen till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Österbottens trafiksystemplan 2050 godkändes av landskapsfullmäktige 23.5.2022.

Ta kontakt

Tero Voldi
Trafikexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi