RIPEET

Projektet RIPEET utvecklar och testar metoder för samskapande och inkludering av olika aktörer i visions- och forskningsarbete för energiomställningen. Projektet främjar samtidigt ansvarsfull forskning och innovation.

RIPEETs regionala fokus är att lyfta fram vilka innovationer, forskning och åtgärder som behövs i Österbotten för övergången till förnybar energi.

I projektet kartlägger de olika aktörerna i Österbotten regionens behov och tar fram en vision, prioriteringar och konkreta åtgärder för energiomställningen. Offentliga organisationer, företag, universitet och högskolor, andra organisationer och medborgare kommer att involveras. Projektet kommer också att finansiera konkreta mindre pilotprojekt som svarar mot de regionala behov som identifierats.

RIPEET - Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition


Tidtabell: 1.2.2021–31.1.2024
Finansiär: EU:s Horisont 2020-program
Extern finansiering: 1 999 831 euro
Projektpartner: Zentrum für Soziale Innovation GMBH,  Vasa universitet, Österbottens förbund, Merinova, Leiden University, ERRIN, Community Energy Scotland (CES), The Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura, The Extremadura Energy Agency (AGENEX), Highlands and Islands Enterprise (HIE), Knowledge and Innovation (K&I) – School of sociology and interdisciplinary research

Projektet har fått finansiering av den Europeiska Unionens Horisont 2020 ramprogram för forskning och innovation (H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1 | bidragsavtalet Nr 101006295)