Klimatarbete

Klimatmålen utgör en integrerad del av utvecklingen av landskapet och planeringen av områdesanvändningen. Österbottens förbund har tagit hänsyn till internationella och nationella klimatmål, biologisk mångfald samt åtgärder för att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den i en rad program och planer, varav de viktigaste är 

Österbotten har som långsiktigt mål att år 2050 gå i spetsen för hållbar utveckling, och att bromsa upp klimatförändringen och värna om den rena miljön anses vara vars och ens skyldighet och en stor möjlighet. Målet är att Österbotten ska vara ett koldioxidnegativt samhälle senast år 2050. Landskapet har en flerkärnig region- och samhällsstruktur som följer principen om hållbar utveckling samt en ren miljö med stor mångfald. 

Med tanke på utvecklingen i Österbotten har Österbottens förbund identifierat klimatförändring, överkonsumtion av resurser och utarmning av naturen som centrala förändringsfenomen. Dessa kan beskrivas med uttrycket ekologisk hållbarhetskris. I Österbotten arbetar vi tillsammans för att värna om mångfalden i vår unika natur och lösa hållbarhetskrisen. 

Österbottens förbund är med i olika arbetsgrupper för klimatarbete. Till de viktigaste grupperna hör Österbottens samordningsgrupp för klimatarbetet, klimatnätverket i Österbotten samt Österbottens förbunds interna klimatarbetsgrupp, där förbundets experters erfarenheter och uppfattningar möts.  

Österbottens förbund finansierar projekt för en grön omställning och hållbar utveckling genom olika instrument, exempelvis finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Läs mer om öppna ansökningsomgångar här

 

Drivkraft för klimatarbetet i kommunerna i Österbotten

Österbottens förbund är med och driver på klimatarbetet i kommunerna i Österbotten. I början av år 2022 startade projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner, som alla 14 kommuner i landskapet deltar i. Syftet med projektet är att skapa allt bättre beredskap i de österbottniska kommunerna för genomförande av effektiva klimatåtgärder. 

Kommunerna i Österbotten är i olika lägen och har olika tyngdpunkter i sitt klimatarbete. I projektet får respektive kommun stöd i sitt klimatarbete, vilket hjälper dem att hitta effektiva klimatåtgärder och söka lämplig klimatfinansiering för att vidta åtgärderna. 

Målet är att kommunernas intresse för och medvetenhet om klimatarbete ska öka och de ska få goda förutsättningar att fortsätta sitt effektiva klimatarbete och klimatsamarbete också efter att projektet upphört. 

Projektet leds av Emma Liljeström, Sitowise Oy. Projektet pågår 1.10.2022–31.5.2023. Projektet finansieras av miljöministeriet. 

Läs Emma Liljeströms tankar om starten av projektet längre ner på sidan.

 

Växthusgasutsläpp och energiförbrukning i Österbotten

Målet är att Österbotten ska vara koldioxidnegativt senast år 2050. Detta förutsätter ett långsiktigt samarbete i hela Österbotten. Enligt Kommunförbundets undersökning (på finska) är klimatsamarbetet mellan kommuner och företag i landskapet Österbotten bättre än genomsnittet, jämfört med andra landskap.  

I Österbotten minskade växthusgasutsläppen åren 2007–2020 i alla kommuner. Utsläppen i Österbotten minskade med 34 % mellan år 2007 och 2020. År 2020 var utsläppen totalt 1345,5 ktCO2e. Störst var förändringen inom järnvägstrafik (-79 %) och sämst inom lantbruk (0 %). År 2020 kom de största växthusgasutsläppen från lantbruk (27 %), vägtrafik (23 %) och konsumtionsel (8 %). Minst utsläpp orsakades av järnvägstrafik (0,1 %) samt elvärme (2 %). 

Energiförbrukningen i Österbotten minskade med 6 % mellan år 2007 och 2020. År 2020 var energiförbrukningen totalt 6169 GWh. Förbrukningen var störst inom konsumtionsel (23 %), vägtrafik (21 %) och övrig värme (16 %). Minst energi förbrukades inom järnvägstrafik (0,1 %) samt sjötrafik (3 %).

Ta en närmare titt på Österbottens växthusgasutsläpp i tjänsten kolneutraltfinland.fi. Välj önskad kommun eller Österbotten för val av region. Österbottens förbund har sammanställt de viktigaste beräkningarna av växthusgasutsläppen i kommunerna i en bildserie om kommunernas utsläppsprofiler. Läs bildserien Utsläppsprofiler för kommunerna i Österbotten (pdf).

 

Stöd i kommunalt klimatarbete

Kommunerna kan få fakta om och stöd i sitt klimatarbete från flera olika informationskällor. Till stöd för det kommunala klimatarbetet finns olika verktyg och underlag för bl.a. beräkning av växthusgasutsläpp, klimatmässigt hållbar planläggning samt klimatledarskap och klimatkommunikation. Internationellt och på riksnivå tillhandahåller dessutom olika organisationer aktuella webbinarier året runt.

Nedan finns nyttiga webbplatser, verktyg och handböcker att fördjupa sig i: