Delaktighet

osallisuus Pohjanmaalla logo

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter har en möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna, som leder till goda resultat.

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte den 29 april 2019 tillsätta Österbottens delaktighetsgrupp och Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2019–2021.

Österbottens delaktighetsgrupp

Delaktighetsgruppens uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i Österbotten. Delaktighetsgruppen ska på olika sätt arbeta för att målen för prioriteringarna Alla ska med och Service för allas behov i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 kan nås. Delaktighetsgruppen är en tjänstemannagrupp, som rent konkret planerar och vidtar olika samarbetsfrämjande åtgärder och åtgärder kring delaktighetsplanering.

Delaktighetsgruppens sammansättning

Delaktighetsgruppens verksamhetsplan 2019 - 2021

Österbottens organisationsdelegation


Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att

1) stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet, i beredningen av landskapsreformen och som tjänsteproducenter,

2) göra organisationsverksamheten synlig och känd,

3) främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt

4) öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Delegationen ska bland annat

  • genom sin expertis utgöra ett stöd i beredningen av det nuvarande och nya landskapets strategier, program och servicelöften samt tjänstehelheter
  • lyfta fram organisationsfältets önskemål och behov bl.a. genom att ge utlåtanden och ställningstaganden samt lägga fram initiativ/förslag till landskapsstyrelsen
  • förbereda ett årligt organisationsforum i landskapet samt vid behov andra evenemang och insatser som underlättar samarbetet mellan organisationer samt samarbetet mellan organisationer och offentliga sektorn.

Till organisationsdelegationen söktes genom en öppen ansökningsomgång organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet.

Organisationsdelegationens sammansättning 

Organisationsdelegationens verksamhetsstadga

Organisationsdelegationens verksamhetsplan 2019 - 2021

Ställningstaganden

Finansieringen till organisationer och föreningar måste säkerställas på ett hållbart sätt (9.9.2020)

Organisationerna och föreningarna vill vara med och utveckla social- och hälsovårdstjänsterna (14.11.2019)

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Utvecklingsplanerare