Tidigare arbete med jämställdhet

Österbottens jämställdhetsgrupp

Österbottens jämställdhetsgrupp har verkat sedan 1999, först som kvinnogrupp och från början av 2010-talet som Österbottens jämställdhetsgrupp. Gruppen hade som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. År 2024 ersattes jämställdhetsgruppen med Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk, som är öppet för alla intresserade.

Jämställdhetsgruppens verksamhetsberättelse 2022–2023
Bilaga 1. En jämställd och jämlik vardag för unga: Enkätens resultat

Jämställdhetsgruppens verksamhetsberättelse 2018–2021

Jämställdhetsnätverket för kommunerna i Österbotten

Jämställdhetsnätverket gav kollegialt stöd till jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i kommunerna. Nätverket samlades 1–2 gånger per år och användes för att bl.a. sprida information om arbete och projekt kring jämställdhet. År 2024 ersattes jämställdhetsnätverket för kommunerna med Österbottens jämställdhets- och likabehandlingsnätverk, som är öppet för alla intresserade.

Kampanjer och material

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2023

Priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten delades ut för andra gången i maj 2023. Syftet med priset är att lyfta fram och tacka företagen som aktivt strävar efter mera jämställdhet och satsar på mångfalden i arbetslivet. Priset kommer att tilldelas ett företag som värdesätter jämställdhet och likabehandling i arbetsgemenskapen. Mångfalden ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt. Företaget är ett bra ställe att arbeta på för alla människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, språk, tro, funktionshinder, hälsotillstånd och sexuell läggning. 

Tidigare vinnare av priset:
2023: växthusföretag Bigro Ab från Närpes
2021: IT-bolaget Oy Gambit Ab från Vasa

En jämställd och jämlik vardag för unga

Hur kan vi tillsammans främja jämställdhet och jämlikhet i Österbotten? Hur får vi ungas röster hörda i skolans och kommunens jämställdhets- och jämlikhetsarbete? Österborttens jämställdhetsgrupp organiserade en kampanj 2022-2023 för att göra ungdomarnas röster hörda i kommunernas och läroanstalternas jämställdhetsarbete. Kampanjen omfattade en enkät, utbildning och workshopar.

En jämställd och jämlik vardag för unga: Enkätens resultat

Jämställdhetskampanj 2021

Våren 2021 genomförde Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, i vilken ingick följande delar:

Europeisk deklaration om jämställdhet

En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Läs mera på Kommunförbundets webbplats

Andra publikationer om jämställdhet