Vad är planläggning?

Planläggning betyder att användningen av marken planeras för olika ändamål. I en plan reserveras mark för bland annat vägar, boende, handel, industri, rekreationsområden, värdefulla naturområden, hamnar, jord- och skogsbruksområden samt områden för vindkraft. Planer görs för att strukturera samhällsfunktioner och ge näringarna utvecklingsmöjligheter.

I Finland är det miljöministeriet som styr planeringen av områdesanvändningen och byggandet. Med styrningen vill man uppnå goda livsmiljöer, en hållbar utveckling i samhällena och god kvalitet på byggandet. Det är viktigt att planeringen är öppen och att alla berörda kan delta i arbetet. Detta samarbete kallas för växelverkan i planläggningsprocessen och om det kan du läsa mer på sidan om planläggningsprocessen.

De olika plannivåer vi har i Finland kallas med ett gemensamt namn för planläggningssystem. I det ingår förutom de riksomfattande målen för områdesanvändningen även landskapsplan, generalplan och detaljplan. Av de här tre är landskapsplanen den mest översiktliga, vilket betyder att det på denna plannivå planeras markanvändning som är av betydelse för regionen och på landskapsnivå. Landskapsplaner uppgörs av landskapsförbunden. Kommunerna uppgör generalplaner och detaljplaner.