Vad är planläggning?

Planläggning betyder att man planerar användningen av marken för olika ändamål. I en plan reserverar man mark för bland annat vägar, boende, handel, industri, rekreationsområden, värdefulla naturområden, hamnar, jord- och skogsbrukrområden samt områden för vindkraft. Man gör planer för att strukturera samhällsfunktioner och ge näringarna utvecklingsmöjligheter.

I Finland är det miljöministeriet som styr planeringen av områdesanvändningen och byggandet. Med styrningen vill man uppnå goda livsmiljöer, en hållbar utveckling i samhällena och god kvalitet på byggandet. Det är viktigt att planeringen är öppen och att alla berörda kan delta i arbetet. Detta samarbete kallas för växelverkan i planläggningsprocessen och om det kan du läsa mer på sidan om planläggningsprocessen.

De olika plannivåer vi har i Finland kallas med ett gemensamt namn för planläggningssystem. I det ingår landskapsplan, generalplan och detaljplan. Av de här tre är landskapsplanen den mest översiktliga, vilket betyder att man på denna plannivå planerar markanvändning som är av betydelse för regionen och på landskapsnivå. Landskapsplaner uppgörs av landskapsförbunden. Kommunerna har ensamrätt att uppgöra generalplaner och detaljplaner.