Österbottens landskapsplan 2040

Österbottens landskapsplan 2040 är den gällande landskapsplanen i Österbotten.

Planen godkändes på landskapsfullmäktiges möte 15.6.2020 och trädde ikraft 11.9.2020 i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen. Härmed ersatte Österbottens landskapsplan 2040 Österbottens landskapsplan och dess etapplaner.

Två besvär över landskapsfullmäktiges beslut lämnades in till Vasa förvaltningsdomstol. Det ena har anförts av NTM-centralen i Södra Österbotten och det andra av en ornitologisk förening, Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys. NTM-centralen motsätter sig behovet av en vägförbindelse mellan Vistan på Replot och Björköby. Enligt NTM-centralen skulle beteckningen inte ha fått tas med i landskapsplanen eftersom Natura-utredningen inte är klar. Föreningen å sin sida kräver att vindkraftsområdet utanför Sideby stryks ur planen.

Vasa förvaltningsdomstols beslut 8.12.2021 nr 21/0150/2 (på finska) publiceras enligt kommunallagen 410/2015.

Beslutet från Vasa förvaltningsdomstol betyder att den vindkraftspark som fanns inritad utanför Sideby tas bort ur Österbottens landskapsplan 2040. Vistanvägen, eller Världsarvsvägen, på Replot blir kvar i landskapsplanen 2040.

Förvaltningsdomstolens beslut överklagades inte hos högsta förvaltningsdomstolen. Österbottens landskapsplan 2040 har således vunnit laga kraft 8.1.2022.

Österbottens landskapsplan 2040 är en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet för landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning.

Glada människor i Ditt Österbotten-logon.

Ta kontakt

Ann Holm
Regionplaneringsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

Landskapsplanen 2040, illustration av Linda Saukko-Rauta

Landskapsplanen 2040, illustration av Linda Saukko-Rauta