Österbottens landskapsplan 2040

Förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 läggs fram

Landskapsstyrelsen beslöt 2.12.2019 att lägga fram förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 under tiden 9.12.2019–31.1.2020. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.

Landskapsplanen blir en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning. Målsättningen är en godkänd plan våren 2020. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

Använd den digitala karttjänsten

Glada människor i Ditt Österbotten-logon.

En öppen dialog

Uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 sker genom en öppen och interaktiv dialog. En viktig del av planprocessen och utgångspunkten för en lyckad planlösning är att ta reda på vilka frågor som är viktiga för invånarna och aktörerna i Österbotten.

Vision för landskapsplanen 2040, tecknad.

Beslutet om att inleda arbetet med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040 fattades av landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund 27.1 2014. Programmet för deltagande och bedömning godkändes av landskapsstyrelsen 21.12.2015. Landskapsstyrelsen beslöt 29.1.2018 att utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 läggs fram. Planutkastet var framlagt 5.2–9.3.2018. Landskapsstyrelsen behandlade utlåtandena och åsikterna samt godkände förbundets bemötanden på sitt möte 28.5.2018. Planförslagets remisstid var för myndigheter 3.6-16.8.2019 och för kommuner 3.6-13.9.2019. Totalt inlämnades 37 utlåtanden. Utlåtandena och deras bemötanden diskuterades på myndighetsmötet 22.10.2019. Bemötandena samt ett reviderat planförslag godkändes av landskapsstyrelsen 2.12.2019. Planförslaget är framlagt 9.12.2019-31.1.2020.

Ladda ner förslagets GIS-data (Esri File Geodatabase)

Uppdaterat 09.12.2019, klockan 09.40, Gustav Nygård.