Landskapsplanläggning

En landskapsplan har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med landskapsplanen överförs utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade riktningen. Vid uppgörandet av landskapsplanen ska målsättningen vara att landskapets region- och samhällsstruktur kan utvecklas på ett hållbart sätt.

En rättsverkande landskapsplan består av en plankarta med tillhörande planbeteckningar och planeringsbestämmelser. Till planen hör också en planbeskrivning, som förklarar och kompletterar plankartan. I planbeskrivningen beskrivs planprocessen och planlösningen samt de viktigaste konsekvenserna av planen.

Planprocessen

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund. Planprocessen är lång och omfattande. Landskapsplanen behandlas först av landskapsstyrelsen och godkänns sedan av landskapsfullmäktige. En landskapsplan uppgörs i dialog med invånare, föreningar, aktörer, kommuner och andra myndigheter.

En landskapsplan kan uppdateras antingen genom att man gör en ny landskapsplan eller genom att uppdatera vissa teman och gör en så kallad etapplandskapsplan.

En styrande plan

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områdesanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och detaljplaner som kommunerna uppgör.