Österbottens landskapsplan 2040

Landskapsplanen har trätt ikraft 11.9.2020

Planen godkändes på landskapsfullmäktiges möte 15.6.2020 och landskapsstyrelsen beslutade 31.8.2020 att Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen. Härmed ersätter Österbottens landskapsplan 2040 Österbottens landskapsplan och dess etapplaner.

Landskapsplanen är en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

Använd den digitala karttjänsten

Glada människor i Ditt Österbotten-logon.

En öppen dialog

Uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 sker genom en öppen och interaktiv dialog. En viktig del av planprocessen och utgångspunkten för en lyckad planlösning är att ta reda på vilka frågor som är viktiga för invånarna och aktörerna i Österbotten.

Vision för landskapsplanen 2040, tecknad.

Beslutet om att inleda arbetet med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040 fattades av landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund 27.1 2014. Programmet för deltagande och bedömning godkändes av landskapsstyrelsen 21.12.2015. Landskapsstyrelsen beslöt 29.1.2018 att utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 läggs fram. Planutkastet var framlagt 5.2–9.3.2018. Landskapsstyrelsen behandlade utlåtandena och åsikterna samt godkände förbundets bemötanden på sitt möte 28.5.2018. Planförslagets remisstid var för myndigheter 3.6–16.8.2019 och för kommuner 3.6–13.9.2019. Utlåtandena och deras bemötanden diskuterades på myndighetsmötet 22.10.2019. Bemötandena samt ett reviderat planförslag godkändes av landskapsstyrelsen 2.12.2019. Det reviderade planförslaget var framlagt 9.12.2019–31.1.2020. Totalt inlämnades 82 anmärkningar. Bemötandena godkändes av landskapsstyrelsen 24.2.2020 och 20.4.2020.