Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.

Anslaget (c. 245 000 €/år) riktas till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen. Österbottens förbund riktar anslaget i första hand till åtgärder för att dämpa och komma över coronaepidemins negativa följder för den regionala utvecklingen.

Ansökningstid:


Anslagen för år 2020 är fördelade.

Följande projekt fick finansiering via AKKE-programmet år 2020:

  • Företagsrådgivning under coronakrisen, Kristinestads Näringslivscentral
  • Företagsstöd under coronakrisen i Jakobstadsregionen, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
  • Extraordinära insatser under coronakrisen för företag, Dynamo Närpes
  • Vaasa Region Covid Actions (VRCA), VASEK

Vi meddelar här när nästa ansökningsomgång öppnas.

Fördelning av medel:


Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.

Anslaget (c. 245 000 €/år) riktas till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen. Österbottens förbund riktar anslaget i första hand till åtgärder för att dämpa och komma över coronaepidemins negativa följder för den regionala utvecklingen.

Stödmottagare:


De regionala utvecklingsbolagen i Österbotten kan söka finansiering. Den sökande kan inte vara ett enskilt företag som genom ett projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Urvalskriterier:


- projektet begränsar och främjar återhämtningen av coronaepidemins negativa följder för den regionala utvecklingen
- projektets åtgärder riktas brett till företagsgrupper
- projektet inleder nya tjänster eller utvidgar existerande tjänster.

Projekttid:


Projekten kan genomföras fram till 31.12.2020. Vid behov kan projekttiden förlängas.

Finansiering som ansöks:


Den sökta finansieringen kan utgöra max. 80,0 % av projektets totala budget. Den övriga finansieringen kan vara kommunal eller annan offentlig finansiering samt privat finansiering.

Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären.

Finansiering kan användas för lönekostnader och köptjänster. I samtliga projekt används flat rate 24 % kostnadsmodell.

Bevillningskriterier för finansiering definieras i följande lagar och förordningar:

  • Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)
  • Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014)
  • Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (356/2014)
  • Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014)

Ansökningar:


Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi.
Ansökan jämte bakgrundsblankett/bakgrundsblanketter sänds även I excel-format till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av bakgrundsblanketten
Ansökan om utbetalning

Ta kontakt

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Specialplanerare
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef