Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar genomförandet av landskapsprogrammet och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på regionernas styrkor och specialisering.

Österbottens förbund kan bevilja stöd för:

 • Allmänna regionala utvecklingsprojekt eller
 • Beredningsstöd för direktfinansierade EU-projekt

Ansökningstid:

AKKE-ansökningarna är för tillfället stängda. Vi meddelar när ansökningsomgångarna öppnar på nytt.

Projektidépresentation

Vi diskuterar gärna era projektidéer på förhand. Via länken nedan kan ni boka tid för projektidepresentation och samtidigt ge en kort beskrivning av er idé.

Via denna länk ser ni vilka datum vi har reserverat för projektidediskussioner och hur ni bokar tid.

När du söker om AKKE-finansiering

Projekt som finansieras ska vara i förenlighet med Österbottens landskapsprogram 2018–2021 eller med Österbottens strategi för smart specialisering. Projekten bör även uppfylla följande krav:

 • Projekttiden maximalt 1 år
 • Stödets andel maximalt 80 % av projektets totalbudget, dock högst 50 000€

Urvalskriterier

Projekten ska:

 • ha en tydlig koppling mellan problem och lösning
 • vara klart fokuserade och försnabba betydande utvecklingsöppningar eller inledande av försök
 • basera sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen
 • ha effekter på ett större område än en enskild kommun eller för en enskild aktör
 • tydligt visa vilka de tänkta resultaten är och
 • tydligt visa vem som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt

Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Finansieringsansökan

Kostnaderna kan beräknas antingen utifrån en flat rate kostnadsmodell (40 % eller 7 %) eller baserat på engångsersättning.

Förenklade kostnadsmodeller

Flat rate 40 %

Kostnadsmodell som i regel används för AKKE-projekt. Alla andra kostnader för projektet än lönekostnader ersätts med ett belopp som motsvarar 40 procent av de godtagbara lönekostnaderna.

Flat rate 7%


Flat rate 7% används i följande fall:

1) Projektet har inte lönekostnader för projektpersonal

2) kostnaderna för köpta tjänster som utgör minst 30 procent av projektpersonalens lönekostnader, eller

3) resekostnaderna utgör minst 20 procent av projektpersonalens lönekostnader

Minst en av förutsättningarna bör uppfyllas i ansöknings- och beslutsskedet. Den kostnadsmodell som fastställs i projektbeslutet tillämpas på projektet under hela projekttiden oberoende av förändringar i kostnadsstrukturen.

 

Engångsersättning

I modellen för engångsersättning beviljas för projektet stöd på basis av de tydliga resultat som specificerats i finansieringsbeslutet. Engångsersättning kan utbetalas endast om resultaten i beslutet har uppnåtts.

 • Det beviljade stödet kan vara högst 50 000€
 • Beslut om projekt som får en engångsersättning kan ändras endast vad gäller tiden för genomförandet av projektet

Beredningsstöd för direkt EU-finansierade projekt (Lump sum)

Den regionala utvecklingen kan behöva kompletteras med annan EU-finansiering för att uppnå önskat resultat. För detta ändamål är det möjligt att ansöka om finansiering av beredning av större direktfinansierade EU-projekt från programmen Horizon Europe, Life, Digital Europe, CEF, Erasmus+ samt EU:s övriga specialprogram. De projekt som bereds ska vara betydande EU-finansierade FUI-projekt. 

Finansieringen är primärt avsedd för beredning av projekt i linje med temana i Österbottens strategi för smart specialisering.

Stödansökningar tas emot fortlöpande. Det maximala stödet är 15 000 euro och maximalt 80 procent av projektberedningens totalkostnader. Projekten genomförs som Lump sum-projekt (engångsersättning).

Ansökan om finansiering och om utbetalning:

Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i projektidéblanketten och sända den till Österbottens förbund: karl-gustav.byskata@obotnia.fi.

Blanketter och anvisningar

Projektansökningar från och med 29.11.2021

Ansökningsblankett

Ansökningsanvisningar

Uppgiftsbeskrivningsblankett

Projekt som fått finansieringsbeslut före 31.8.2021

Ansökan om utbetalning

Slutrapportblankett

Ansökan om ändring 

Ta kontakt

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Regionutvecklingsexpert
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef