Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.

Anslaget riktas till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen.

Ansökningstid:

Medel för stödjande av åtgärder i anslutning till återhämtning och återuppbyggnad efter Coronakrisen kan sökas 1.12.2020 - 29.1.2021. Prioriterade områden och kriterier för projekten finns i ansökningsannonsen (klicka på länken)

Österbottens förbund utlyser en till två ansökningsomgångar per år.

Stödmottagare:

Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringarna, offentligt ägda teknologi- och kompetenscentra, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Urvalskriterier:

Projektet bör:  

  • basera sig på den regionala återhämtningsplanen
  • direkt eller indirekt främja näringslivets verksamhetsförutsättningar och sysselsättningen
  • stöda övergången mot ett digitalt och koldioxidsnålt samhälle
  • begränsa och främja återhämtningen av coronaepidemins negativa följder för den regionala utvecklingen
  • åtgärderna riktas brett till företagsgrupper eller till en bred målgrupp
  • inleda nya tjänster eller utvidga existerande tjänster

Projekten bedöms och poängsätts enligt ovanstående bedömningskriterier samt enligt allmänna bedömningskriterier.

Urvalsprocessen

De projekt som finansieras bör uppfylla allmänna urvalskriterier samt få minst hälften av antalet maximipoäng i poängsättningen av de särskilda urvalskriterierna för att man ska kunna överväga att finansiera projektet. När det gäller urvalskriterierna är skalan vid bedömningen 1–5 (1 = projektet uppfyller inte alls urvalskriteriet i fråga, 5 = projektet uppfyller i hög grad urvalskriteriet i fråga). Vid behov ber Österbottens förbund om preciseringar och ytterligare utredningar tillansökan. Förbundet ber också om utlåtanden eller kommentarer av övriga finansiärer eller centrala samarbetsparter. Förbundet förbehåller sig rätten att förhandla om eventuella sammanslagningar av projekt.

Finansiering som ansöks:

Den sökta finansieringen kan utgöra max. 80,0 % av projektets totala budget. Den övriga finansieringen kan vara kommunal eller annan offentlig finansiering samt privat finansiering.

Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären.

I samtliga projekt används förenklade finansieringsmodeller. De är endera procentuell baserad kostnadsmodell (flat rate) eller engångsersättning (lump sum).

Bevillningskriterier för finansiering definieras i följande lagar och förordningar:

    Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)

    Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014)

    Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (356/2014)

    Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014)

Följande projekt fick finansiering via det regionala anslaget i AKKE-programmet år 2020:


Företagsrådgivning under coronakrisen, Kristinestads Näringslivscentral
Företagsstöd under coronakrisen i Jakobstadsregionen, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
Extraordinära insatser under coronakrisen för företag, Dynamo Närpes
Vaasa Region Covid Actions (VRCA), VASEK

Ansökningar:

Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Ansökan jämte bakgrundsblankett/bakgrundsblanketter sänds även I Excel-format till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

 

Blanketter och anvisningar

Finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av bakgrundsblanketten
Ansökan om utbetalning

Projektideblankett

 

Ta kontakt

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
personalfoto siluett
Stefan Rannanpää
Regionutvecklingsexpert
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef