Om oss

Vi utvecklar Österbotten! Österbottens förbund arbetar med regional utveckling i landskapet Österbotten med sina mer än 176 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommunernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen och Sydösterbotten.

Förbundet är ett av 18 landskapsförbund i Finland. Vi är en samkommun vars medlemmar är de 14 kommunerna i Österbotten. 

Vasa stad

Fiskstranden, Vasa. Foto: Antti Kuusiniemi

Demokratiskt beslutsfattande

Den högsta beslutande rätten i förbundet innehas av landskapsfullmäktige. I fullmäktige sitter politiskt valda kommunala beslutsfattare. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen.

Förbundets medlemskommuner finansierar merparten av verksamheten.

Landskapsförbund är lagstadgade samkommuner som regionens kommuner ska vara medlemmar i. Besluten om vilka dessa kommuner är fattas av statsrådet.

Vi styr Österbottens utveckling

Österbottens förbund arbetar med strategisk planering av landskapet, samordning av regionala utvecklingsåtgärder, planläggning på landskapsnivå och intressebevakning. Merparten av våra uppgifter styrs av lagen om regional utveckling och förvaltning av strukturfondsverksamheten samt markanvändnings- och bygglagen.

Våra viktigaste uppgifter är regionutveckling och planläggning. De skapar en grund för vårt arbete inom intressebevakning. Vi har också hand om kulturärenden i Österbotten.

Vår verksamhet har en stark internationell dimension. Tillsammans med tre landskapsförbund i västra Finland driver vi i Bryssel ett gemensamt Europakontor, vår viktigaste hållpunkt för intressebevakningen inom EU.

Grundavtal, förvaltningsstadga och annat material

Österbottens förbund
Sandögatan 6 B
PB 174, 65101 Vasa

Personalens kontaktuppgifter

Registratorskontorets e-postadress: kirjaamo@obotnia.fi
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@obotnia.fi

Du kan skicka krypterad e-post via tjänsten Turvaposti.