Samarbete och intressebevakning

Förbundet är den viktigaste intressebevakaren i landskapet med målet att stärka Österbottens konkurrenskraft. För att nå det målet jobbar vi bland annat med att påverka statliga beslut som berör landskapet. Våra främsta målgrupper är Finlands riksdag, regeringen, de centrala ministerierna samt centralorganisationer för olika intressegrupper och näringslivet. Intressebevakningen kräver ett långsiktigt och brett samarbete och arbetsfördelning med olika parter i landskapet.

vasa hamn och wasaline

Samarbete på många nivåer

För oss som en samkommun är samarbete på kommunal nivå högprioriterat. Ägarkommunernas styrning av verksamheten sker i form av en förvaltning med förtroendevalda och träffar med kommundirektörerna.

På landskapsnivå utgör landskapets samarbetsgrupp (MYR) en viktig aktör. Hit hör förutom förbundets representanter även företrädare för statsförvaltningen och arbetsmarknads- och näringslivsorganisationerna samt andra organisationer.

Samarbetet med NTM-centralen i Österbotten är nära inom många sektorer.

Vårt EU-kontor i Bryssel är en viktig kanal för bevakningen av ärenden i riktning mot EU.